ویزای پرتغال توریستی 14 روزه

قیمت 700 دلار

مدت اعتبار ویزا
14 روزه
مدت اخذ ویزا
30 روز کاری
نحوه پرداخت
به صورت نقدی

ویزای اسپانیا توریستی 14 روزه

قیمت 700 دلار

مدت اعتبار ویزا
14 روزه
مدت اخذ ویزا
30 روز کاری
نحوه پرداخت
به صورت نقدی

ویزای فرانسه توریستی 14 روزه

قیمت 700 دلار

مدت اعتبار ویزا
14 روزه
مدت اخذ ویزا
30 روز کاری
نحوه پرداخت
به صورت نقدی

ویزای هلند توریستی 14 روزه

قیمت 700 دلار

مدت اعتبار ویزا
14 روزه
مدت اخذ ویزا
30 روز کاری
نحوه پرداخت
به صورت نقدی

ویزای کانادا توریستی مولتی 5 ساله

قیمت 700 دلار

مدت اعتبار ویزا
100 روزه
مدت اخذ ویزا
30 روز کاری
نحوه پرداخت
به صورت نقدی